Kridthuset
Vedtægter

§ 1
Foreningen Kridthusets Venner er en selvejende forening, med hjemsted på Føns Strandvej 9c, Føns, 5580 Nr. Åby. Foreningens postadresse er den til enhver tid siddende formand.

§ 2
Foreningens formål er at eje og drive Kridthuset, Føns Strandvej 9c, Føns, 5580 Nr. Åby.
Matr. Nr. 42c, Føns by, Føns.
Det primære formål med driften, er at give børn og unge mulighed for oplevelser i naturen.

§ 3
Foreningen er stiftet af Sct. Georgs Gildet i Middelfart ved beslutning på gildetinget den 14. marts 2018.
Huset ligger på lejet grund ejet af WEFRI A/S (Wedelsborg – Frisenborg godser).

§ 4
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv.
Mindst et medlem af bestyrelsen skal være gildebror i Sct. Georgs Gildet i Danmark. Landsgildeledelsen giver tilladelse til brug af navn og logo, gældende for 5 år af gangen.

§ 5
Bestyrelsen udarbejder hvert år et årsregnskab. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens regnskab revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen, eller i nær familie med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for det daglige arbejde.
Der føres beslutningsreferat for alle bestyrelsesmøder.

§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, inden udgangen af april måned.
Indkaldelse til generalforsamling udsendes til alle med tilknytning til foreningen, senest 5. april.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april.
Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflerhed.
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst 2 medlemmer ønsker det.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen øverste myndighed og handler under ansvar over for generalforsamlingen.
Referat af generalforsamlingen udsendes til alle med tilknytning til foreningen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens årsberetning fremlægges til godkendelse.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent for det følgende år.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

        a. I lige år 2 medlemmer.
        b. I ulige år 3 medlemmer.

    8. Valg af en suppleanter hvert år.
    9. Valg af revisor og revisorsuppleant
        hvert år.
    10. Eventuelt.

Ændring af vedtægten kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling godkender ændringen.
Forslag til vedtægtsændring skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 7
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
 

§ 8
Eventuelt overskud ved husets drift, skal anvendes til vedligehold og forbedringer af huset.
Såfremt der opstår yderligere overskud, kan dette bruges til at støtte frivilligt arbejde for børn og unge, fortrinsvis i Middelfart kommune. Støtte til spejderorganisationer vil blive prioriteret.
Bestyrelsen kan beslutte, at henlægge en del af det årlige overskud til anvendelse til større reparationer, og konsolidering af foreningen.

§ 9
Såfremt det besluttes at afhænde ejendommen, skal et evt. overskud herefter anvendes efter bestemmelserne i §8. andet afsnit.

§ 10
Foreningen kan opløses, hvis bestyrelsen kommer i en situation, hvor man ikke længere ser sig i stand til at drive Kridthuset, eller lejemålet opsiges af We-Fi.
 
§ 11
Gildetinget i Sct. Georgs Gildet i Middelfart har godkendt denne forenings oprettelse den 14. marts 2018, og har samtidig overdraget ejendommen Kridthuset, Føns Strandvej 9c, Føns, 5580 Nr. Åby. Matr. Nr. 42c Føns by, Føns, og de dertil hørende finansielle midler til foreningen. 


 

Generalforsamling 2023 er afholdt i Kridthuset