Kridthuset
Vedtægter

§ 1
Foreningen Kridthuset er en selvejende forening, med hjemsted på Føns Strandvej 9c, Føns,
5580 Nr. Åby. Foreningens postadresse er den til enhver tid siddende formand.

§ 2
Foreningens formål er at eje og drive Kridthuset, Føns Strandvej 9c, Føns, 5580 Nr. Åby.
Matr. Nr. 42c, Føns by, Føns.
Det primære formål med driften, er at give børn og unge mulighed for oplevelser i naturen.

§ 3
Foreningen er stiftet af Sct. Georgs Gildet i Middelfart ved beslutning på gildetinget den 14. marts 2018.
Huset ligger på lejet grund ejet af We-Fi (Wedelsborg – Frisenborg).

§ 4
Bestyrelsen er selvsupplerende og består af 5 medlemmer. En formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, og et menigt medlem.

§ 5
Bestyrelsen udarbejder hvert år et årsregnskab. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens regnskab revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen, eller i nær familie med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for det daglige arbejde.
Der føres beslutningsreferat for alle bestyrelsesmøder.

§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse til generalforsamling udsendes til alle med tilknytning til foreningen, senest 5 februar.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflerhed.
Skriftlig afstemning kan finde sted, hvis mindst 2 medlemmer ønsker det.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen øverste myndighed og handler under ansvar over for generalforsamlingen.
Referat af generalforsamlingen udsendes til alle med tilknytning til foreningen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens årsberetning fremlægges til godkendelse.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent for det følgende år.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

        a. I lige år 2 medlemmer.
        b. I ulige år 3 medlemmer.

  1. Valg af en suppleant hvert år.
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant hvert år.
  3. Eventuelt.

Ændring af vedtægten kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling godkender ændringen.
Forslag til vedtægtsændring skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 7
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
 

§ 8
Eventuelt overskud ved husets drift, skal anvendes til vedligehold og forbedringer af huset.
Såfremt der opstår yderligere overskud, kan dette bruges til at støtte frivilligt arbejde for børn og unge, fortrinsvis i Middelfart kommune. Støtte til spejderorganisationer vil blive prioriteret.
Bestyrelsen kan beslutte, at henlægge en del af det årlige overskud til anvendelse til større reparationer, og konsolidering af foreningen.

§ 9
Såfremt det besluttes at afhænde ejendommen, skal et evt. overskud herefter anvendes efter bestemmelserne i §8. andet afsnit.

§ 10
Foreningen kan opløses, hvis bestyrelsen kommer i en situation, hvor man ikke længere ser sig i stand til at drive Kridthuset, eller lejemålet opsiges af We-Fi.
 
§ 11
Gildetinget i Sct. Georgs Gildet i Middelfart har godkendt denne forenings oprettelse den 14. marts 2018, og har samtidig overdraget ejendommen Kridthuset, Føns Strandvej 9c, Føns, 5580 Nr. Åby. Matr. Nr. 42c Føns by, Føns, og de dertil hørende finansielle midler til foreningen. 


 

Indkaldelse til generalforsamling den 27. februar 2019

Dagsorden
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregskab.

4. Indkomne forslag.
     Forslag 1: Bestyrelsen foreslår et medlemskontingent på 100 kr/år.

     Forslag 2: til ændring af foreningens vedtægter
     §4. Ordlyden ændres fra:
     Bestyrelsen er selvsupplerende og består af 5 medlemmer. En formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt medlem.
     Bestyrelsen kan tage ekstra medlemmer ind til hjælp ved løsning af specielle opgaver.
     §4. Ordlyden ændres til:
     Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.


5. Fremlæggelse af budget for det følgende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 3 i ulige år. På valg er:
      Per Sørensen (modtager genvalg).
      Else Sudergaard (modtager genvalg).
      Bitten Madsen (modtager genvalg).

7. Valg af suppleant: På valg er:
      Agnes Thomsen (Modtager genvalg)

8. Valg af revisor, på valg er:
      Kirsten Behrendt (modtager ikke genvalg)
      Bestyrelsen forreslår - Nis Obling
     Valg af revisor suppleant, på valg er Else-Marie Hertzum (modtager genvalg/modtager ikke genvalg)

9. Eventuelt.

Af hensyn til afviklingen af generalforsamlingen vil det være dejligt, hvis du vil give besked om din deltagelse, til Per S. på telefon 61 79 40 64, to dage før generalforsamlingen.

På foreningens vegne Per S.
Formand